Pytania i odpowiedzi

Nagroda Fundacji im. Franciszki Eibisch 2016

1. Czy do Konkursu mogą być zgłaszane poliptyki?

Tak, jednak zarówno na fotografii w zgłoszeniu, jak i oryginale praca musi prezentować się jako całość (części poliptyku muszą być zmontowane razem). Poliptyk ze względów technicznych nie może przekraczać formatu określonego Regulaminem, z wyjątkiem poddanym decyzji Jury.

2. W jakiej formie przesyłane są Zgłoszenia?

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń przez formularz na stronie www. Zgłoszenie zawiera dane artysty, jpeg pracy, biografię artysty oraz w przypadku zgłoszeń instytucjonalnych zeskanowaną, uzupełnioną kartę zgłoszeniową zawierającą wyszczególnienie trzech zgłaszanych kandydatów.

3. Ilu kandydatów może zgłosić uprawniona instytucja?

Uprawnione instytucja mogą zgłosić do trzech kandydatów. W przypadku zgłoszenia instytucjonalnego razem ze zgłoszeniem kandydata przesyłany jest zeskanowane potwierdzenie desygnacji.

4. W jakich technikach powinny być konkursowe prace? Jak powinny być przygotowane?

Konkurs o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch jest zgodnie z wolą Fundatora, profesora Eugeniusza Eibischa konkursem malarskim. W przypadku wątpliwości co do zgłoszonych prac, rozstrzygać je będzie indywidualnie Jury Konkursu.

Praca konkursowa musi być w formacie nie mniejszym niż 30 x50 cm (50 x 30 cm) oraz nie większym niż 180 x 180 cm. Powinna stanowić całość do ekspozycji. Praca powinna stanowić własność autora i pozostawać do jego dyspozycji na rzecz Konkursu.

5. Kto może kandydować do nagrody?

W konkursie mogą uczestniczyć absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).
W przypadku organizacji studiów w postaci jednolitych studiów magisterskich, zgłaszać można prace studentow czwartego i piątego roku studiów jednolitych.

Kluczową kwestią jest posiadanie przez kandydatów akademickiej praktyki malarskiej (w zależności od organizacji studiów najczęściej trzyletniej).

6. Jaki jest przebieg konkursu?

Po zamknięciu etapu zgłoszeń (21 października 2016) ma miejsce ich weryfikacja formalna.

Oznacza to między innymi sprawdzenie czy zgłoszone prace spełniają wymogi konkursu.

Konkurs przeznaczony jest dla absolwentów i studentów uczelni artystycznych, co także sprawdzane jest na tym etapie.

Po pierwszej weryfikacji podana jest lista osób zakwalifikowanych do Konkursu (t.j. zgłoszeń spełniających wymogi formalne).

Do II Etapu przechodzą kandydaci indywidualni wybrani decyzją Jury oraz wszyscy kandydaci zgłoszeni przez instytucje.

Następnie Jury spośród uczestników II Etapu wybiera Finalistów konkursu.

Lista Finalistów konkursu zostaje opublikowana do dnia 6 listopada 2016.

Finaliści Konkursu proszeni są o przesłanie prac na adres biura konkursu do dnia 20 listopada 2016.

Ogłoszenie wyników i wręczenie Grand Prix ma miejsce 3 grudnia 2016.

ETAPY KONKURSU:

Zgłoszenia ( indywidualne i instytucjonalne), weryfikacja dopuszczlności
Kwalifikacja do Konkuru
Wybór artystów do II Etapu konkusru
Wybór Finalistow Konkursu
Finał Konkursu

WAŻNE DATY:

do 21 października 2016 (godz. 17.00): zgłaszanie kandydatów

6 listopada 2016: ogłoszenie wyników obrad Jury co do wyboru Finalistów

6-20 listopada 2016: dostarczenie prac zakwalifikowanych do finału na adres Biura Konkursu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2016 w Warszawie.

Uwaga: Prosimy o dostarczanie na adres biura Konkursu wyłącznie prac Finalistów konkursu (ogłoszonych w dniu 6 listopada 2016).

7. Na jakim etapie należy dostarczyć prace do biura konkursu?

O dostarczenie prac do biura konkursu proszeni są Finaliści konkursu ( ogłoszenie w terminie do 6 listopada 2016).

Zgłaszający prace do konkursu ani uczestnicy II Etapu natomiast nie przesyłają prac.

8. Gdzie dostarczyć prace konkursowe i skąd odebrać prace pokonkursowe?

Prace dostarczane są do biura konkursu, pod adresem i w terminie podanym w regulaminie. Na czas trwania konkursu można zdeponować opakowanie do odbioru pracy po zakończeniu konkursu. Zabezpieczenie i opakowanie pracy do ewentualnego transportu leży w gestii uczestników.